Today Monday, 22nd April 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Prevention and Treatment of Vitamin D Deficiency

Prevention and Treatment of Vitamin D Deficiency

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ อ่าน “ข้อแนะนำการป้องกันและรักษาภาวะพร่องวิตามินดี ในทารก เด็ก และวัยรุ่น” โดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *