Today Monday, 22nd April 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Treatment of metabolic syndrome in children

Treatment of metabolic syndrome in children

เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานี้ มี review article ที่น่าสนใจเรื่อง Treatment of metabolic syndrome in children ตีพิมพ์ใน Hormone Research in Paediatrics มีการรวบรวม diagnostic criteria และรายละเอียดการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ และแพทย์ทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้

อ่านบทความได้ที่

https://www.karger.com/Article/FullText/510941

Treatment of Metabolic Syndrome in Children.

Tagi VM, Samvelyan S, Chiarelli F. Horm Res Paediatr 2020;93:215–25.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *