Today Saturday, 13th July 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

New Thai Growth Chart by TSPE

New Thai Growth Chart by TSPE

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ ดาวน์โหลด new Thai growth chart

พัฒนาโดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และ WHO Growth Standard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *