Today Wednesday, 29th November 2023
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

BMI Chart for Thai Children

BMI Chart for Thai Children

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ ดาวน์โหลด BMI chart for Thai Children

พัฒนาโดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และ WHO Growth Standard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *