Today Monday, 22nd April 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

คณะอนุกรรมการสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

1ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาที่ปรึกษา
2ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวรประธานอนุกรรมการ
3ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระอนุกรรมการ
4ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัยอนุกรรมการ
5รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพลอนุกรรมการ
6อาจารย์ นายแพทย์นที สาครยุทธเดชอนุกรรมการ
7รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพา อิงคกุลอนุกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดําเนินการประสานงานและจดประชุมวิชาการต่างๆ และ interhospital conference ของสมาคมฯ

2. ประสานงานการจัดประชุมวิชาการของสมาคมฯ ร่วมกับสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

3. ประสานงานการจัดประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมวิชาชีพของประเทศไทยและนานาชาติ และภาคเอกชน

4. พัฒนางานบริการวิชาการใหม่ๆ สู่สังคม

5. จัดทำ website ของสมาคมฯ และเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ การฝึกอบรม ความรู้สู่สังคม และการประชาสมพันธ์งานของสมาคมฯ บน website และ facebook ของสมาคมฯ

6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

1ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาที่ปรึกษา
2ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัยประธานคณะอนุกรรมการ
3รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพอนุกรรมการ
4ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวรอนุกรรมการ
5รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพลอนุกรรมการ
6รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณอนุกรรมการ
7ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองอนุกรรมการ
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพิชชา ปัจมนตรีอนุกรรมการ
9อาจารย์ นายแพทย์นที สาครยุทธเดชอนุกรรมการ
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์กานต์ เวชอภิกุลอนุกรรมการและเลขานุการ
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

2. จัดการและกำกับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคตอมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้มีมาตรฐานตามที่กําหนดในหลักสูตร

3. ดําเนินการสอบและตัดสินผลการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร อนุสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563-2567

1
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาที่ปรึกษา
2ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลที่ปรึกษา
3ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองประธานอนุกรรมการ
4รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพอนุกรรมการ
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์อนุกรรมการ
6รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทร วิรมย์รัตน์อนุกรรมการ
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์กานต์ เวชอภิกุลอนุกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หาทุนวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยสหสถาบัน เพื่อให้มีโครงการวิจัยระดับชาติ แบบ multi-center study เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมฯ และยุทธศาสคร์การวิจัยของประเทศ

3. มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

คณะอนุกรรมการร่างแนวทางการจัดประชุมผ่านทาง online

1ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาที่ปรึกษา
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ประธานอนุกรรมการ
3ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระอนุกรรมการ
4อาจารย์ แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้าอนุกรรมการ
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์กานต์ เวชอภิกุลอนุกรรมการ
6อาจารย์ นายแพทย์คมศักดิ์ ศรีลัญฉกรอนุกรรมการ
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ วันคนิตย์อนุกรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ร่างแนวทางและกติการในการจัดการประชุมกรรมการสมาคมฯ ผ่านทาง zoom

2. ร่วมรับผิดชอบและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม teleconference ในกิจกรรม Interhospital conference, fellow conference และกิจกรรม online อื่นๆ