รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในแต่ละปี

พ.ศ.ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมผลงานวิจัย
2555พญ.ปาลินี นันท์รักษ์ชัยกุลรามาธิบดีCorrection of vitamin D insufficiency in obese children: effects on insulin sensitivity, β-cell function and serum osteocalcin
2556พญ.ดบัสวินี สุขโขใจวรัตถ์กุลรามาธิบดีEffects of maternal iodine supplementation during pregnancy and lactation on iodine status and neonatal thyroid-stimulating hormone
2557พญ.มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษีรามาธิบดีSerum fibroblast growth factor 21 in obese children: its relation to glucose metabolism and its change after glucose loading
2558พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุลจุฬาลงกรณ์Cardio-metabolic risk factors in adolescents with classical 21-hydroxylase deficiency
2559พญ.ชุติมา ลีลาเลิศแล้วรามาธิบดีSerum glypican 4 levels in children with different degrees of obesity and glucose metabolism status
2560พญ.ปาริฉัตร เจริญถาวรพาณิชศิริราชBone mineral density in children and adolescents with T1DM
2561พญ.สุทธิกานต์ สันติวัฒนารามาธิบดีSkewed X chromosome inactivation in girls and female adolescents with autoimmune thyroid disease
2562นพ.สมบูรณ์ วันคนิตย์รามาธิบดีBasal serum LH cutoff and its cost-effectiveness for diagnosing central precocious puberty in girls with early stages of breast development
2563พญ.กินรี สรพิพัฒน์เจริญรามาธิบดีMutations in the dual oxidase 2 gene are a frequent cause of congenital primary
hypothyroidism in Thai patients
2564นพ.นที สาครยุทธเดชรามาธิบดีBeta-cell function, incretin hormones and incretin effect in obese children and adolescents with prediabetes
2565พญ.ดลฤทัย พุทธวงค์รามาธิบดีLong-term outcomes of anti-thyroid drug treatment in childhood-onset Graves’ disease
2565พญ.ณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์จุฬาลงกรณ์Exposure to bisphenol analogs in Thai school-age children

Avatar

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x