Today Monday, 22nd April 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ภาพบรรยากาศการประชุม Research activity

ภาพบรรยากาศการประชุม Research activity

ภาพบรรยากาศการประชุม Research activity นำเสนอโครงร่างงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *