Today Monday, 22nd April 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

ภาพบรรยากาศการประชุม  Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 96 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีเคสที่น่าสนใจถึง 3 เคสแล้ว ยังมี Special lecture เรื่อง Genetics of pituitary adenoma บรรยายโดย อ.พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทาง online ผ่าน Zoom meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *