Today Monday, 22nd April 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Pediatric Endocrinology Insider 2024

Pediatric Endocrinology Insider 2024

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทยร่วมกับบริษัท อิปเซน ฟาร์มา ประเทศสิงคโปร์ จำกัด ขอเชิญกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง Pediatric Endocrinology Insider 2024

โดยมี guest speaker คือ Prof. Manuel Tena-Sempere

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-15:00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 น.

ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ (รายละเอียดตาม poster)

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือสแกน QR Code ใน poster

ฟรี ค่าลงทะเบียน