ภาพบรรยากาศการประชุม The 10th Pediatric Endocrine Update 2022

ภาพบรรยากาศการประชุม The 10th Pediatric Endocrine Update 2022

ภาพบรรยากาศการประชุม The 10th Pediatric Endocrine Update 2022

15-17 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *