1. รวบรวมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม เข้าเป็นกลุ่มเพื่อความสามัคคีสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดี

2. แลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษากันในด้านวิชาการ และปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมระหว่างสมาชิก

3. เป็นศูนย์กลางในการจัดรวบรวมข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และกระจายความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

4. ส่งเสริมวิชาการ การวิเคราะห์ หรือวิจัยของต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมแก่แพทย์ บุคลากร สาขาวิชาชีพอื่น และประชาชนทั่วไป โดยอาจให้ความร่วมมือในด้านทุนสำหรับการวิจัยในสาขาวิชานี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

5. สนับสนุนให้เกิดการยอมรับของสังคมต่อสิทธิที่ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมพึงจะมี

6. ติดต่อประสานงานกับข่ายงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จัดการประชุมระดับนานาชาติ

7. ให้การสนับสนุนและความร่วมมือแก่ราชวิทยาลัยวิชาชีพ ในการจัดการฝึกอบรมและสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

8. ให้ความรู้ด้านวิชาการอย่างถูกต้องสำหรับปัญหาที่ต้องการความรู้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประชาชนทั่วไป อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์