สมาต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 92