ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอแจ้งกำหนดการใหม่ของงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 

เป็นวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00- 09.30 น. ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-2-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี