งานอบรมระยะสั้น The 9th Pediatric Endocrine Update 2020 “Pediatric Endocrinology: Simplify the Complexity

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอแจ้งกำหนดการใหม่ของการอบรมระยะสั้น The 9th Pediatric Endocrine Update 2020 “Pediatric Endocrinology: Simplify the Complexity” 

เป็น วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-2-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Deadline of Registration Early Bird : ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร  อบรมระยะสั้น-The-9th-Pediatric-Endocrine-Update-2020.pdf (1 download)