Meet-the-Expert Session

Meet-the-Expert Session

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ร่วมกับ บริษัท เฟอร์ริ่ง ฟาร์มาซูติคัลส์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในรูปแบบ virtual webinar ในวันที่ 27 และ 28 ตุลาคม 2565 ดังนี้  

1. วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. เรื่อง Practical points in the management of central diabetes insipidus  

โดย รศ.พญ.ประไพ เดชคํารณ (Moderator and speaker) 

และ ผศ.ดร.นพ.ทันสิษฐ์ แสงแก้ว (Speaker)  

2. วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. เรื่อง Practical points in the management of central precocious puberty

โดย ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร (Moderator and speaker)  

และ ผศ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ (Speaker)  

โดยสามารถลงทะเบียนโดย scan QR code ใน poster (jpg)

Avatar

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x