Today Friday, 24th May 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียน 910 AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สามารถเข้าร่วมได้ทั้งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทางออนไลน์ผ่าน Zoom meeting

ท่านที่ประสงค์จะมาเข้าร่วมการประชุมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุณาแจ้งคุณจิรวรา ทาง tspe.th@hotmail.co.th เพื่อเตรียมอาหารกลางวัน

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom กรุณาลงทะเบียนที่

https://qrgo.page.link/3ex46

เพื่อสมาคมฯ จะส่ง meeting ID และ password ให้ทางอีเมล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *