Today Saturday, 13th July 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ภาพบรรยากาศการประชุม The 11th Pediatric Endocrine Update 2024

ภาพบรรยากาศการประชุม The 11th Pediatric Endocrine Update 2024

ภาพบรรยากาศการประชุม The 11th Pediatric Endocrine Update 2024 “Hot Topics in Pediatric Endocrinology”

12-14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย