ประวัติความเป็นมา

ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจในวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม เข้าเป็นกลุ่มเพื่อความสามัคคีสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดี

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษากันในด้านวิชาการ และปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมระหว่างสมาชิก

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดรวบรวมข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการประสบการณ์ และกระจายความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

4. เพื่อช่วยส่งเสริมวิชาการ การวิเคราะห์ หรือวิจัยของต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมแก่แพทย์ บุคลากร สาขาวิชาชีพอื่น และประชาชนทั่วไป โดยอาจให้ความร่วมมือในด้านทุนสำหรับการวิจัยในสาขาวิชานี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

5. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยอมรับของสังคมต่อสิทธิที่ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมพึงจะมี

6. เพื่อติดต่อประสานงานกับข่ายงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น จัดการประชุมระดับนานาชาติ

7. จัดการฝึกอบรมและการสอบเพื่อวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติฯ ของแพทยสภา

8. ให้ความรู้ด้านวิชาการอย่างถูกต้องสำหรับปัญหาที่ต้องการความรู้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประชาชนทั่วไป อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์