Today Wednesday, 29th November 2023
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Growth Hormone Awareness Day ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยนอกจากผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในห้องประชุมแล้ว ยังมีกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแบบ virtual meeting อีกเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *