Today Wednesday, 19th June 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ปีการศึกษา 2544-2546

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวรรามาธิบดีรพ. รามาธิบดี
2อ.พญ.จันทราภรณ์ เคียมเส็งศิริราชรพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า
3พญ.ประพาฬรัตน์ โอสุวรรณรัตน์ศิริราช
4พญ.ปวินทรา หะริณสุตศิริราชรพ. เอกชน
5รศ.พญ.นวพร นำเบญจพลศิริราชรพ. พระมงกุฎเกล้า
6ศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัยจุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์

ปีการศึกษา 2545-2547

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.ภารวี กตเวทินจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน

ปีการศึกษา 2546-2548

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1อ.พญ.สมลักษณ์ ทองมีสีจุฬาลงกรณ์รพ. ชลบุรี

ปีการศึกษา 2547-2549

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.นวลผ่อง เหรียญมณีจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
2อ.พญ.ศิริลักษณ์ เศรษฐลักษณ์ศิริราชรพ. มหาราชนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2548-2550

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรืองจุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์
2อ.พญ.กานต์สุดา พิเชฐสินธุ์ศิริราชรพ. ภูมิพลอดุลยเดช
3อ.พญ.เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์ศิริราชรพ. พุทธชินราช

ปีการศึกษา 2549-2551

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1อ.พญ.นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์จุฬาลงกรณ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (มศว.)

ปีการศึกษา 2550-2552

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1อ.พญ.ฐาปนา รุ่งหิรัญวัฒน์จุฬาลงกรณ์รพ. พระปกเกล้า

ปีการศึกษา 2551-2553

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1รศ.พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดีจุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์
2อ.พญ.ช่อแก้ว คงการค้าจุฬาลงกรณ์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3พญ.อรนันท์ วงศ์พยัตรามาธิบดีรพ. เอกชน
4พญ.ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์ศิริราชรพ. เอกชน
5พญ.พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์ศิริราชรพ. เอกชน
6อ.พญ.วรพร ตันติจัตตานนท์ศิริราชรพ. ตากสิน

ปีการศึกษา 2552-2554

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.ยอดพร หิรัญรัศจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
2ผศ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ จุฬาลงกรณ์รพ. พระมงกุฎเกล้า
3รศ.พญ.พรทิพา อิงคกุลรามาธิบดีรพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4พญ.อลิสา กุลปิยะรามาธิบดีรพ. เอกชน
5อ.พญ.จตุรัศมิ์ เพ็ชรกุลศิริราชรพ. อุดรธานี
6อ.นพ.ศุภวุฒิ สุขสันติเลิศพระมงกุฎเกล้ารพ. เจริญกรุงประชารักษ์

ปีการศึกษา 2553-2555

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุลจุฬาลงกรณ์รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2พญ.รตนาฏ รักษ์พลเมืองจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
3พญ.ปาลินี นันทรักษ์ชัยกุลรามาธิบดีรพ. เอกชน
4พญ.เอินฟ้า ณ นครพระมงกุฎเกล้ารพ. ทหารผ่านศึก
5พญ.อุษณี ลีลาปรีชาเลิศศิริราชรพ. เอกชน
6ผศ.นพ.สุพิชชา ปัจมนตรีศิริราชรพ. ศิริราช
7อ.นพ.ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ขอนแก่นรพ. ขอนแก่น

ปีการศึกษา 2554-2556

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ผศ.ดร.นพ.กานต์ เวชอภิกุลจุฬาลงกรณ์รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
2อ.พญ.สุขุมาล สิริพันธนะจุฬาลงกรณ์รพ. สุรินทร์
3พญ.ดบัสวินี สุขโขใจวรัตถ์กุลรามาธิบดีรพ. เอกชน
4ผศ.พญ.กฤชฐา จีระวงศ์พานิชศิริราชรพ. มหาวิทยาลัยบูรพา
5พญ.พลินี ศิริธรรมพระมงกุฎเกล้ารพ. เอกชน

ปีการศึกษา 2555-2557

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1นพ.โสภณ พรกุลวิไลจุฬาลงกรณ์รพ. ตำรวจ
2พญ.มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษีรามาธิบดีรพ. เอกชน
3อ.พญ.หทัยทิพย์ ต่างงามรามาธิบดีรพ. นครพิงค์
4อ.พญ.พิริยา จันทราธรรมชาติพระมงกุฎเกล้าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ปีการศึกษา 2556-2558

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1รศ.นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์จุฬาลงกรณ์รพ. ศรีนครินทร์
2อ.พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุลจุฬาลงกรณ์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
3ผศ.พญ.ธันยรส สินโสภณภาพพระมงกุฎเกล้ารพ. วชิรพยาบาล
4นพ.อัครวิชญ์ งามเอกเอื้อศิริราชรพ. เอกชน

ปีการศึกษา 2557-2559

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ผศ.ดร.นพ.ทันสิษฐ์ แสงแก้วจุฬาลงกรณ์รพ. สงขลานครินทร์
2พญ.หทัยชนก บันสิทธิ์ คงมนัสจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
3พญ.พัชมณ เบ้าหล่อเพชรพระมงกุฎเกล้ารพ. เอกชน
4พญ.ปิยธิดา วิจารณ์รามาธิบดีรพ. เอกชน
5อ.พญ.ชุติมา ลีลาเลิศแล้วรามาธิบดีรพ. วชิระภูเก็ต
6พญ.ขวัญหทัย เขมะประสิทธิ์ศิริราชรพ. เอกชน
7อ.พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์ศิริราชรพ. เลิดสิน
8อ.พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์ศิริราชรพ. สรรพสิทธิประสงค์

ปีการศึกษา 2558-2560

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1อ.นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกรจุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์
2พญ.รพีพรรณ ไชยอุดมจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
3พญ.ปาริฉัตร เจริญถาวรพาณิชศิริราชรพ. เอกชน
4อ.พญ.พิมลศรี หาญตนศิริสกุลศิริราชรพ. นครปฐม

ปีการศึกษา 2559-2561

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.นิภาพรรณ จรดลจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
2อ.พญ.เลอลักษณ์ วิทยาประภากรจุฬาลงกรณ์รพ. หาดใหญ่
3อ.พญ.คุรุศาสตร์ โพธิ์วังพระมงกุฎเกล้ารพ. มหาราชนครราชสีมา
4พญ.สุทธิกานต์ สันติวัฒนารามาธิบดีรพ. เอกชน
5พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย์ศิริราชรพ. เอกชน

ปีการศึกษา 2560-2562

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.เพียงใจ โสภาอัศวภรณ์จุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
2พญ.ณัฏฐนันท์ เศรษฐสิริโภคินจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
3ผศ.นพ.สมบูรณ์ วันคนิตย์รามาธิบดีรพ. รามาธิบดี
4พญ.วสวี ศักดินันท์พระมงกุฎเกล้ารพ. เอกชน

ปีการศึกษา 2561-2563

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1อ.พญ.เจนจิรา แซ่วองจุฬาลงกรณ์รพ. รามาธิบดี
2พญ.นฤภร ต่อศิริสุขจุฬาลงกรณ์รพ. เอกชน
3พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณรามาธิบดีรพ. เอกชน
4อ.พญ.กินรี สรพิพัฒน์เจริญรามาธิบดีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (มศว.)
5อ.พญ.สุชาวดี วิชชุตเวสพระมงกุฎเกล้ารพ. สมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2562-2564

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1อ.พญ.ธนวรรณ ตีรณธาดาจุฬาลงกรณ์รพ. กลาง
2อ.พญ.รติกร ไชยศิวามงคลจุฬาลงกรณ์รพ. ศรีนครินทร์
3ผศ.นพ.นที สาครยุทธเดชรามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
4อ.พญ.นภัสสร สารรัตนะศิริราชรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
5พญ.ปราญชลี ศรีกาญจนวัชรศิริราชรพ. เอกชน
6อ.พญ.ศันสนีย์ จิตพิรสกุลศิริราชรพ. สิรินธร

ปีการศึกษา 2563-2565

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1อ.พญ.ณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์จุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์
2อ.พญ.วิภา วรัญญูวงศ์จุฬาลงกรณ์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3อ.พญ.ญาณิศา ดีรัศมีรามาธิบดีรพ. ชลบุรี
4พญ.ดลฤทัย พุทธวงค์รามาธิบดีรพ. เอกชน
5อ.พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์พระมงกุฎเกล้ารพ. พุทธชินราช
6อ.พญ.จิตสุภา วรกุลศิริราชรพ. ลำปาง
7พญ.ชลลดา ตระกูลภาคย์ศิริราชรพ. เอกชน

ปีการศึกษา 2564-2566

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1อ.พญ.วิชชุวรรณ อ่อนสร้อยจุฬาลงกรณ์รพ. มหาวิทยาลัยบูรพา
2อ.พญ.อรพิสาส์ พรมโสดจุฬาลงกรณ์รพ. ราชบุรี
3พญ.ภัทราพร สินธุประสิทธิ์เชียงใหม่รพ. เอกชน
4อ.พญ.ณัฎฐา พิริยะโภคิณรามาธิบดีรพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5อ.พญ.วริษา ปุณณรัตนกุลพระมงกุฎเกล้ารพ. พระมงกุฎเกล้า
6อ.พญ.อิสรีย์ กนกพิทักษ์กุลพระมงกุฎเกล้ารพ. วชิรพยาบาล
7อ.พญ.แก้วพรรณพัชร์ ประจันตวนิชศิริราชรพ. จุฬาภรณ์
8อ.พญ.อัมพาพรรณ์ นรสุนทรศิริราชรพ. ภูมิพลอดุลยเดช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *