ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ปีการศึกษา 2544-2546

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวรรามาธิบดีรพ. รามาธิบดี
2พญ.จันทราภรณ์ เคียมเส็งศิริราชรพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า
3พญ.ประพาฬรัตน์ โอสุวรรณรัตน์ศิริราช
4พญ.ปวินทรา หะริณสุตศิริราชรพ. บำรุงราษฎร์
5รศ.พญ.นวพร นำเบญจพลศิริราชรพ. พระมงกุฎเกล้า
6ศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัยจุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์

ปีการศึกษา 2545-2547

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.ภารวี กตเวทินจุฬาลงกรณ์รพ. BNH

ปีการศึกษา 2546-2548

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.สมลักษณ์ ทองมีสีจุฬาลงกรณ์รพ. ชลบุรี

ปีการศึกษา 2547-2549

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.ศิริลักษณ์ เศรษฐลักษณ์ศิริราชรพ. มหาราชนครราชสีมา
2พญ.นวลผ่อง เหรียญมณีจุฬาลงกรณ์รพ. พญาไท 2

ปีการศึกษา 2548-2550

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.กานต์สุดา พิเชฐสินธุ์ศิริราชรพ. ภูมิพลอดุลยเดช
2พญ.เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์ศิริราชรพ. พุทธชินราช
3ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรืองจุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์

ปีการศึกษา 2549-2551

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์จุฬาลงกรณ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (มศว.)

ปีการศึกษา 2550-2552

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.ฐาปนา รุ่งหิรัญวัฒน์จุฬาลงกรณ์รพ. พระปกเกล้า

ปีการศึกษา 2551-2553

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ผศ.พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดีจุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์
2พญ.ช่อแก้ว คงการค้าจุฬาลงกรณ์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3พญ.อรนันท์ วงศ์พยัตรามาธิบดีรพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
4พญ.ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์ศิริราชรพ. สมิติเวช สุขุมวิท
5พญ.พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์ศิริราชรพ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
6พญ.วรพร ตันติจัตตานนท์ศิริราชรพ. ตากสิน

ปีการศึกษา 2552-2554

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.ยอดพร หิรัญรัศจุฬาลงกรณ์รพ. รามคำแหง
2ผศ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ จุฬาลงกรณ์รพ. พระมงกุฎเกล้า
3ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุลรามาธิบดีม. ธรรมศาสตร์
4พญ.อลิสา กุลปิยะรามาธิบดีรพ. กรุงเทพ
5พญ.จตุรัศมิ์ เพ็ชรกุลศิริราชรพ. อุดรธานี
6นพ.ศุภวุฒิ สุขสันติเลิศพระมงกุฎเกล้ารพ. เจริญกรุงประชารักษ์

ปีการศึกษา 2553-2555

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุลจุฬาลงกรณ์ม. นเรศวร
2พญ.รตนาฏ รักษ์พลเมืองจุฬาลงกรณ์รพ. ธนบุรี 1
3พญ.ปาลินี นันทรักษ์ชัยกุลรามาธิบดีรพ. กรุงเทพสุราษฎร์
4พญ.เอินฟ้า ณ นครพระมงกุฎเกล้ารพ. ทหารผ่านศึก
5พญ.อุษณี ลีลาปรีชาเลิศศิริราชรพ. ไทยนครินทร์
6ผศ.นพ.สุพิชชา ปัจมนตรีศิริราชรพ. ศิริราช
7นพ.ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ม.ขอนแก่นรพ. ขอนแก่น

ปีการศึกษา 2554-2556

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ดร.นพ.กานต์ เวชอภิกุลจุฬาลงกรณ์ม. เชียงใหม่
2พญ.สุขุมาล สิริพันธนะจุฬาลงกรณ์รพ. สุรินทร์
3พญ.ดบัสวินี สุขโขใจวรัตถ์กุลรามาธิบดีรพ. พญาไทศรีราชา
4พญ.กฤชฐา จีระวงศ์พานิชศิริราชม. บูรพา
5พญ.พลินี ศิริธรรมพระมงกุฎเกล้ารพ. พญาไท 3

ปีการศึกษา 2555-2557

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1นพ.โสภณ พรกุลวิไลจุฬาลงกรณ์รพ. ตำรวจ
2ผศ.พญ.มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษีรามาธิบดีรพ. บำรุงราษฎร์
3พญ.หทัยทิพย์ ต่างงามรามาธิบดีรพ. นครพิงค์
4พญ.พิริยา จันทราธรรมชาติพระมงกุฎเกล้าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ปีการศึกษา 2556-2558

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1รศ.นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์จุฬาลงกรณ์ม. ขอนแก่น
2พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุลจุฬาลงกรณ์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
3พญ.ธันยรส สินโสภณภาพพระมงกุฎเกล้ารพ. วชิรพยาบาล
4นพ.อัครวิชญ์ งามเอกเอื้อศิริราชรพ. สมิติเวช ธนบุรี

ปีการศึกษา 2557-2559

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1นพ.ทันสิษฐ์ แสงแก้วจุฬาลงกรณ์ม. สงขลานครินทร์
2พญ.หทัยชนก บันสิทธิ์ คงมนัสจุฬาลงกรณ์รพ. สมิติเวช ชลบุรี
3พญ.พัชมณ เบ้าหล่อเพชรพระมงกุฎเกล้ารพ. นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี
4พญ.ปิยธิดา วิจารณ์รามาธิบดีรพ. เมดพาร์ค
5พญ.ชุติมา ลีลาเลิศแล้วรามาธิบดีรพ. วชิระภูเก็ต
6พญ.ขวัญหทัย เขมะประสิทธิ์ศิริราชบ้านรักษ์เด็กคลินิก
7พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์ศิริราชรพ. เลิดสิน
8พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์ศิริราชรพ. สรรพสิทธิประสงค์

ปีการศึกษา 2558-2560

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกรจุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์
2พญ.รพีพรรณ ไชยอุดมจุฬาลงกรณ์รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
3พญ.ปาริฉัตร เจริญถาวรพาณิชศิริราชรพ. สมิติเวช ศรีราชา
4พญ.พิมลศรี หาญตนศิริสกุลศิริราชรพ. นครปฐม

ปีการศึกษา 2559-2561

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.เลอลักษณ์ วิทยาประภากรจุฬาลงกรณ์รพ. หาดใหญ่
2พญ.นิภาพรรณ จรดลจุฬาลงกรณ์รพ. พระรามเก้า
3พญ.คุรุศาสตร์ โพธิ์วังพระมงกุฎเกล้ารพ. มหาราชนครราชสีมา
4พญ.สุทธิกานต์ สันติวัฒนารามาธิบดีรพ. เทพธารินทร์
5พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย์ศิริราชรพ. สินแพทย์

ปีการศึกษา 2560-2562

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.เพียงใจ โสภาอัศวภรณ์จุฬาลงกรณ์รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
2พญ.ณัฏฐนันท์ เศรษฐสิริโภคินจุฬาลงกรณ์รพ. บางปะกอก 9
3นพ.สมบูรณ์ วันคนิตย์รามาธิบดีรพ. รามาธิบดี
4พญ.วสวี ศักดินันท์พระมงกุฎเกล้ารพ. ศิครินทร์

ปีการศึกษา 2561-2563

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.เจนจิรา แซ่วองจุฬาลงกรณ์รพ. ศิริราช
2พญ.นฤภร ต่อศิริสุขจุฬาลงกรณ์รพ. หัวเฉียว
3พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณรามาธิบดีรพ. วิภาราม
4พญ.กินรี สรพิพัฒน์เจริญรามาธิบดีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (มศว.)
5พญ.สุชาวดี วิชชุตเวสพระมงกุฎเกล้ารพ. สมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2562-2564

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1นพ.นที สาครยุทธเดชรามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
2พญ.ธนวรรณ ตีรณธาดาจุฬาลงกรณ์รพ. กลาง
3พญ.รติกร ไชยศิวามงคลจุฬาลงกรณ์ม. ขอนแก่น
4พญ.นภัสสร สารรัตนะศิริราชรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
5พญ.ปราญชลี ศรีกาญจนวัชรศิริราชรพ. ศรีระยอง
6พญ.ศันสนีย์ จิตพิรสกุลศิริราชรพ. สิรินธร

ปีการศึกษา 2563-2565

ชื่อ-สกุลสถาบันฝึกอบรมสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1พญ.ณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์จุฬาลงกรณ์รพ. จุฬาลงกรณ์
2พญ.วิภา วรัญญูวงศ์จุฬาลงกรณ์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3พญ.ญาณิศา ดีรัศมีรามาธิบดีรพ. ชลบุรี
4พญ.ดลฤทัย พุทธวงค์รามาธิบดีม. เชียงใหม่
5พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์พระมงกุฎเกล้ารพ. พุทธชินราช พิษณุโลก
6พญ.จิตสุภา วรกุลศิริราชรพ. ลำปาง
7พญ.ชลลดา ตระกูลภาคย์ศิริราชรพ. ธนบุรี บำรุงเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *