คณะกรรมการสมาคม

-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติที่ปรึกษา
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดาที่ปรึกษา
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์ที่ปรึกษา
-ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุลที่ปรึกษา
-คุณคัทรี ชัยชาญวัฒนากุลที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
1ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนานายกสมาคม
2รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลี อุณจักรอุปนายก คนที่ 1
3ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุอุปนายก คนที่ 2
4แพทย์หญิงกานต์สุดา พิเชฐสินธุ์กรรมการ
5แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า กรรมการ
6ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ
7แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ กรรมการและรองประธานฝ่ายวิชาการ
8รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย กรรมการและประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
9ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระ กรรมการและรองประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
10รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สินกรรมการและประธานฝ่ายวิจัย
11ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล กรรมการและรองประธานฝ่ายวิจัย
12รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพกรรมการและประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
13ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑา กรรมการและประธานฝ่ายวารสาร
14รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรือง กรรมการและประธานฝ่ายสารสนเทศ / ประชาสัมพันธ์
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขวัญใจ ธนกิจจารุ กรรมการและปฏิคม
16รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณ กรรมการและนายทะเบียน
17รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล กรรมการและเหรัญญิก
18รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพล กรรมการและเลขานุการ