Today Saturday, 13th July 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563-2567

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
นายกสมาคม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ <br>นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติ
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ <br>แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ<br>นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิก <br>นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุล
ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุล
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงเกวลี อุณจักร
รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงเกวลี อุณจักร
อุปนายก คนที่ 1
ศาสตราจารย์คลินิก<br>แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล
ศาสตราจารย์คลินิก
แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล
อุปนายก คนที่ 2 และเหรัญญิก
ศาสตราจารย์<br>นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
อุปนายก คนที่ 3
ศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร
ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร
กรรมการ และ
ประธานฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงพรทิพา อิงคกุล
รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงพรทิพา อิงคกุล
กรรมการ และ
ผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
อาจารย์<br>นายแพทย์นที สาครยุทธเดช
อาจารย์
นายแพทย์นที สาครยุทธเดช
กรรมการ และ
ผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
ศาสตราจารย์<br>นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย
ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย
กรรมการ และ
ประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรือง
ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรือง
กรรมการ และประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
ศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
กรรมการ และ
ผู้ช่วยประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
รองศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ
รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ
กรรมการ และประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑา
ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑา
กรรมการ และประธานฝ่ายวารสาร
ศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระ
ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
กรรมการ ประธานฝ่ายปฏิคม
และผู้ช่วยประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
อาจารย์<br>แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า
อาจารย์
แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า
กรรมการ
และผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิคม
อาจารย์<br>แพทย์หญิงกานต์สุดา พิเชฐสินธุ์
อาจารย์
แพทย์หญิงกานต์สุดา พิเชฐสินธุ์
กรรมการ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และผู้ช่วยเหรัญญิก
รองศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณ
รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณ
กรรมการ และนายทะเบียน
รองศาสตราจารย์<br>แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพล
รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพล
กรรมการ และเลขานุการ