Diabetic Ketoacidosis 2566

Diabetic Ketoacidosis 2566

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ ดาวน์โหลด Management Guideline for Diabetic Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State in Children and Adolescents โดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ฉบับปรับปรุง เมษายน 2566

โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักในประเด็นต่อไปนี้

– เกณฑ์ serum bicarbonate ที่ใช้ในการวินิจฉัย DKA

– ปริมาณและอัตราการให้ initial fluid resuscitation

– ร้อยละของ fluid deficit ใน DKA severity ต่างๆ

– การให้ regular insulin continuous IV infusion

– Maximum adjusted body weight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *