Diabetic Ketoacidosis 2565

Diabetic Ketoacidosis 2565

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ ดาวน์โหลด Management Guideline for Diabetic Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State in Children and Adolescents โดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ฉบับปรับปรุง เมษายน 2565

โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักในประเด็นต่อไปนี้

– การคิด fluid deficit

– การคิดน้ำหนักตัวเด็กอ้วนในการคำนวณสารน้ำที่จะให้

– การให้สารน้ำในผู้ป่วยที่มีหรือมีความเสี่ยงที่จะมี cardiovascular compromise หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิด acute respiratory distress syndrome (ARDS) เช่น SARS-CoV-2 pneumonia, SARS-CoV-2 myocarditis, severe sepsis หรือมี fluid leakage

Avatar

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x