การวินิจฉัย CPP ในเด็กหญิง ด้วย basal serum LH

การวินิจฉัย CPP ในเด็กหญิง ด้วย basal serum LH

ภาวะสาวก่อนวัย (central precocious puberty, CPP) เป็นปัญหาที่กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อพบได้บ่อย นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย การยืนยันการวินิจฉัยประกอบด้วยการตรวจระดับ serum luteinizing hormone (LH) และบ่อยครั้งต้องทำการตรวจทดสอบด้วย gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analog test

เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Clinical Endocrinology ซึ่งเป็นงานวิจัยโดยสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในเวชปฏิบัติได้

เรียบเรียงจากบทความ

Basal serum luteinising hormone cut-off, and its utility and cost-effectiveness for aiding the diagnosis of the onset of puberty in girls with early stages of breast development

Wankanit S, Mahachoklertwattana P, Pattanaprateep O, Poomthavorn P.

Clin Endocrinol (Oxf) 2020;92:46-54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31705682/

Avatar

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x