Today Saturday, 13th July 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ทำเนียบกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2547-2551

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดาที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยาที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี ศรีวัฒนาที่ปรึกษา
อาจารย์ นายแพทย์สัญชัย เชื้อสีห์แก้วที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์ประธาน
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์รองประธาน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุเลขานุการ
อาจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพรองเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุลเหรัญญิก
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลบรรณาธิการ (Newsletter)
คุณสุภาพ อรุณภาคมงคลผู้ช่วยบรรณาธิการ
พ.อ.หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขวัญใจ ธนกิจจารุฝ่ายปฏิคม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน ฝ่ายวิจัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาประธานวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา สวัสดิ์พานิชรองวิชาการ
คุณคัทรี ชัยชาญวัฒนากุลนายทะเบียนและสวัสดิการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลี อุณจักรกรรมการ
พ.อ. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุลกรรมการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑากรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล ภัทรกิจวานิชกรรมการ
อาจารย์ แพทย์หญิงสุมนา ช่อไสวกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2551-2555

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดาที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยาที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี ศรีวัฒนาที่ปรึกษา
อาจารย์ นายแพทย์สัญชัย เชื้อสีห์แก้วที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์ประธาน
พ.อ. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุลรองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพเลขาธิการ
น.ต.หญิง แพทย์หญิงกานต์สุดา พิเชฐสินธุ์ รองเลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุลเหรัญญิก
คุณคัทรี ชัยชาญวัฒนากุลผู้ช่วยเหรัญญิกและสวัสดิการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการสังคม
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
คุณสุภาพ อรุณภาคมงคลผู้ช่วยบรรณาธิการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน
พ.อ.หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขวัญใจ ธนกิจจารุฝ่ายปฏิคมและนายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สินฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาฝ่ายวิจัย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑาบรรณาธิการ Newsletter
อาจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวรผู้ช่วย Newsletter
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลี อุณจักรกรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล ภัทรกิจวานิชกรรมการ
อาจารย์ แพทย์หญิงสุมนา ช่อไสวกรรมการ
น.อ.หญิง แพทย์หญิงจันทราภรณ์ เคียมเส็งกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2555-2559

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดาที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยาที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี ศรีวัฒนาที่ปรึกษา
อาจารย์ นายแพทย์สัญชัย เชื้อสีห์แก้วที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุลประธาน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลี อุณจักรรองประธาน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพเลขานุการ
พ.อ.หญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพลรองเลขานุการ
คุณคัทรี ชัยชาญวัฒนากุลเหรัญญิกและสวัสดิการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุฝ่ายวิเทศสมพันธ์และบริการสังคม
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
พ.อ.หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขวัญใจ ธนกิจจารุฝ่ายปฏิคมและนายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สินฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑาบรรณาธิการ Newsletter
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวรผู้ช่วย Newsletter
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล ภัทรกิจวานิชกรรมการ
น.ท.หญิง แพทย์หญิงกานต์สุดา พิเชฐสินธุ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณกรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2559-2563

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดาที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุลที่ปรึกษา
คุณคัทรี ชัยชาญวัฒนากุลที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนานายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลี อุณจักรอุปนายก คนที่ 1
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ อุปนายก คนที่ 2
แพทย์หญิงกานต์สุดา พิเชฐสินธุ์ กรรมการ
แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า กรรมการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ
แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ กรรมการและรองประธานฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย กรรมการและประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระ กรรมการและรองประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน กรรมการและประธานฝ่ายวิจัย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลกรรมการและรองประธานฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพกรรมการและประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑากรรมการและประธานฝ่ายวารสาร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองกรรมการและประธานฝ่ายสารสนเทศ / ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขวัญใจ ธนกิจจารุกรรมการและปฏิคม
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณกรรมการและนายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุลกรรมการและเหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพลกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2563-2567

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดาที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุลที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนานายกสมาคม
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกวลี อุณจักรอุปนายก คนที่ 1
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุลอุปนายก คนที่ 2 และเหรัญญิก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุอุปนายก คนที่ 3
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
และผู้ช่วยประธานฝ่ายวารสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพา อิงคกุลกรรมการและผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
นายแพทย์นที สาครยุทธเดชกรรมการและผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัยกรรมการและประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระกรรมการและผู้ช่วยประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองกรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลกรรมการและผู้ช่วยประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพกรรมการและประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑากรรมการและประธานฝ่ายวารสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์กรรมการและประธานฝ่ายปฏิคม
แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้ากรรมการและผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิคม
แพทย์หญิงกานต์สุดา พิเชฐสินธุ์กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณ กรรมการและนายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพลกรรมการและเลขานุการ