Category: กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

Category: กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

In the News สัมภาษณ์พิเศษ “ภาวะเด็กเตี้ยในสังคมไทย”

In the News สัมภาษณ์พิเศษ “ภาวะเด็กเตี้ยในสังคมไทย”

เตือนผู้ปกครองระวังอย่าหลงเชื่อสื่อสังคมออนไลน์หลอกโฆษณาเกินจริง ทั้งเรื่องการเพิ่มขนาดความสูงในหลากหลายรูปแบบช่วยให้เพิ่มความสูงได้เป็นเรื่องไม่จริง

In the News ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กฯ เผยปัญหาภาวะเด็กเตี้ยในสังคมไทย

In the News ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กฯ เผยปัญหาภาวะเด็กเตี้ยในสังคมไทย

ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย จัดงาน Growth Day  ครั้งที่ 1 สูงสมวัย: เคล็ด(ไม่)ลับ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานที่สงสัยว่ามีภาวะเตี้ยผิดปกติหรือขาดฮอร์โมนเติบโต เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ