Category: กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

Category: กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

In the News สัมภาษณ์พิเศษ “ภาวะเด็กเตี้ยในสังคมไทย”

In the News สัมภาษณ์พิเศษ “ภาวะเด็กเตี้ยในสังคมไทย”

เตือนผู้ปกครองระวังอย่าหลงเชื่อสื่อสังคมออนไลน์หลอกโฆษณาเกินจริง ทั้งเรื่องการเพิ่มขนาดความสูงในหลากหลายรูปแบบช่วยให้เพิ่มความสูงได้เป็นเรื่องไม่จริง