Today Monday, 22nd April 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Category: กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

Category: กิจกรรมสมาคมที่ผ่านมา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอเชิญสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-13.50 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต 15 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต 15 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน "ร้อยรัก รวมใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ ต่อมไร้ท่อ" 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.35-14.05 น. ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผ่านระบบ Zoom meeting โดยทางสมาคมฯ จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom meeting ให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ทาง email

งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 มิถุนายน 2565

งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 มิถุนายน 2565

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ "ร้อยรัก รวมใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ ต่อมไร้ท่อ" ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-09.35 น. ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9…