Today Thursday, 28th September 2023
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Category: Upcoming Conference

Category: Upcoming Conference

Pediatric Endocrinology Insider

Pediatric Endocrinology Insider

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทยร่วมกับบริษัท อิปเซน ฟาร์มา ประเทศสิงคโปร์ จำกัด ขอเชิญกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง Pediatric Endocrinology Insider โดยมี guest speaker คือ Prof. Syed Faisal Ahmed ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-15:00 น.…