Today Friday, 24th May 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Category: ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

Category: ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของกิจกรรม Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการนำเสนอเคสที่น่าสนใจ ทั้งจาก fellow และกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ รวมทั้งหมด 8 เคสด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะมีผู้เข้าร่วมประชุม on-site กว่า…

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95

ภาพบรรยากาศงานประชุม The 95th Interhospital Pediatric Endocrine Conference ซึ่งจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในครั้งนี้นอกจากผู้มาเข้าร่วมประชุมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกว่า 30 ท่านแล้ว ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม online ผ่าน Zoom meeting อีกกว่า 50 ท่านอีกด้วย โดยมี Special lecture เรื่อง Defects of…