Category: ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

Category: ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 95

ภาพบรรยากาศงานประชุม The 95th Interhospital Pediatric Endocrine Conference ซึ่งจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในครั้งนี้นอกจากผู้มาเข้าร่วมประชุมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกว่า 30 ท่านแล้ว ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม online ผ่าน Zoom meeting อีกกว่า 50 ท่านอีกด้วย โดยมี Special lecture เรื่อง Defects of…

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาการ The 5th Pediatric Endocrine Review 2019

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาการ The 5th Pediatric Endocrine Review 2019

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า