Category: Breaking News

Category: Breaking News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอเชิญสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-13.50 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

APPES-TSPE CME Meeting 2023

APPES-TSPE CME Meeting 2023

ขอเชิญเข้าร่วม APPES-TSPE CME meeting ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม มนเฑียร สุรวงศ์ จำกัด onsite 100 ท่านและ online 100 ท่าน ลงทะเบียนฟรี รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพด้านล่าง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3ZUr5GS หรือ scan…

The 7th Pediatric Endocrine Review 2023

The 7th Pediatric Endocrine Review 2023

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ กุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น "The 7th Pediatric Endocrine Review 2023" วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยครั้งนี้จะจัดเป็นการประชุมแบบ…