Category: วิชาการที่น่าสนใจ

Category: วิชาการที่น่าสนใจ

BMI Chart for Thai Children

BMI Chart for Thai Children

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ ดาวน์โหลด BMI chart for Thai Children พัฒนาโดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และ WHO Growth Standard

New Thai Growth Chart by TSPE

New Thai Growth Chart by TSPE

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ ดาวน์โหลด new Thai growth chart พัฒนาโดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และ WHO Growth Standard

Approach to the patient with MODY-monogenic diabetes

Approach to the patient with MODY-monogenic diabetes

เมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา มีบทความวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิด maturity-onset diabetes of the young (MODY) ตีพิมพ์ลงใน The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism โดยมีการนำเสนอตัวอย่างผู้ป่วย การประเมินผู้ป่วยที่สงสัยภาวะนี้ ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ รวมถึงกุมารแพทย์และแพทย์ทั่วไป อ่านบทความได้ที่ https://academic.oup.com/jcem/article/106/1/237/5920050…

Treatment of metabolic syndrome in children

Treatment of metabolic syndrome in children

เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานี้ มี review article ที่น่าสนใจเรื่อง Treatment of metabolic syndrome in children ตีพิมพ์ใน Hormone Research in Paediatrics มีการรวบรวม diagnostic criteria และรายละเอียดการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ และแพทย์ทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ อ่านบทความได้ที่…

Congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency

Congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency

เมื่อปลายเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมานี้ มี review article ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ congenital adrenal hyperplasia (CAH) จาก 21-hydroxylase deficiency (21-OHD) ตีพิมพ์ลงใน The New England Journal of Medicine ซึ่งเหมาะกับการทบทวนและ update…