Category: สำหรับประชาชน

Category: สำหรับประชาชน

“อยากให้ลูกตัวสูง” คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อยๆ (ตอนที่ 2)

“อยากให้ลูกตัวสูง” คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อยๆ (ตอนที่ 2)

“อยากให้ลูกตัวสูง” เป็นความปรารถนาของพ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่ สื่อต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงสิ่งต่างๆ ทั้งอาหารเสริม ยา และเครื่องมือนานาชนิด ที่อ้างว่ามีสรรพคุณในการเพิ่มความสูงของเด็กและวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ในฐานะกุมารแพทย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเติบโตตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของเด็กปกติ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง จึงขอเผยแพร่บทความนี้เพื่อประโยชน์ในการดูแลบุตรหลานของพ่อแม่และผู้ปกครองในเรื่องการเติบโตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อ่านบทความตอนที่ 1 ได้ที่ link ด้านล่างนี้

“อยากให้ลูกตัวสูง” คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อยๆ (ตอนที่ 1)

“อยากให้ลูกตัวสูง” คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อยๆ (ตอนที่ 1)

“อยากให้ลูกตัวสูง” เป็นความปรารถนาของพ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่ สื่อต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงสิ่งต่างๆ ทั้งอาหารเสริม ยา และเครื่องมือนานาชนิด ที่อ้างว่ามีสรรพคุณในการเพิ่มความสูงของเด็กและวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ในฐานะกุมารแพทย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเติบโตตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของเด็กปกติ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง จึงขอเผยแพร่บทความนี้เพื่อประโยชน์ในการดูแลบุตรหลานของพ่อแม่และผู้ปกครองในเรื่องการเติบโตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โปรดติดตามตอนที่ 2 ต่อไป เร็วๆ นี้

รายชื่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ รพ.รัฐบาล

รายชื่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ รพ.รัฐบาล

กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร อ.นพ.สมบูรณ์ วันคนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล ศ.พญ.ไพรัลยา นาควัชระ รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ ผศ.นพ.สุพิชชา ปัจมนตรี อ.พญ.อรสุดา…