Author: Admin

Author: Admin

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 97 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียน 910 AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถเข้าร่วมได้ทั้งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทางออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ท่านที่ประสงค์จะมาเข้าร่วมการประชุมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี…

“อยากให้ลูกตัวสูง” คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อยๆ (ตอนที่ 1)

“อยากให้ลูกตัวสูง” คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อยๆ (ตอนที่ 1)

“อยากให้ลูกตัวสูง” เป็นความปรารถนาของพ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่ สื่อต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงสิ่งต่างๆ ทั้งอาหารเสริม ยา และเครื่องมือนานาชนิด ที่อ้างว่ามีสรรพคุณในการเพิ่มความสูงของเด็กและวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ในฐานะกุมารแพทย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเติบโตตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของเด็กปกติ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง จึงขอเผยแพร่บทความนี้เพื่อประโยชน์ในการดูแลบุตรหลานของพ่อแม่และผู้ปกครองในเรื่องการเติบโตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โปรดติดตามตอนที่ 2 ต่อไป เร็วๆ นี้

DUOX2 variants เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของโรค congenital primary hypothyroidism ในผู้ป่วยไทย

DUOX2 variants เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของโรค congenital primary hypothyroidism ในผู้ป่วยไทย

Congenital primary hypothyroidism (CH) ส่วนหนึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาขนาดใหญ่ที่ตรวจหา variants ที่เป็นสาเหตุของโรค CH มาก่อน สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ และศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้รวบรวมผู้ป่วยโรค CH จำนวน 118 ราย เข้ารับการตรวจ clinical exome sequencing เพื่อตรวจหา…

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 16 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ ต่อมไร้ท่อ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคตับคั่งไขมันในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคตับคั่งไขมันในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

โรคตับคั่งไขมัน (NAFLD) เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และเด็กอ้วน แต่ข้อมูลดังกล่าวยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัดในผู้ป่วยเบาหวานเด็กชนิดที่ 1 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของ NAFLD ในผู้ป่วยเบาหวานเด็กชนิดที่ 1 ยังมีความขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการในการวินิจฉัย เช่น การใช้อัลตร้าซาวน์ ซึ่งอัลตร้าซาวน์ไม่สามารถแยกระหว่างภาวะ glycogenic hepatopathy และ NAFLD ได้ จึงนำมาสู่งานวิจัยชิ้นนี้ เรียบเรียงจากบทความ The prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and its risk factors in children and young adults…