Today Friday, 24th May 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

Author: Admin

Author: Admin

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 110

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 110

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 110 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี อ.พญ. นวพร นภาทิวาอำนวย ให้มาบรรยายในหัวข้อ Obesity and type 2 diabetes during late…

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 110

Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 110

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-15.15 น. ณ ห้องประชุมกุมาร อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting กรุณาลงทะเบียนที่…

Pediatric Endocrinology Insider 2024

Pediatric Endocrinology Insider 2024

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทยร่วมกับบริษัท อิปเซน ฟาร์มา ประเทศสิงคโปร์ จำกัด ขอเชิญกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง Pediatric Endocrinology Insider 2024 โดยมี guest speaker คือ Prof. Manuel Tena-Sempere ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-15:00 น.…

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2567-2570

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2567-2570

เรียน  สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทยเนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทยชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำเนินงานในปี 2567 นี้ คณะกรรมการเลือกตั้งจึงได้ทำหนังสือเชิญชวนเพื่อแจ้งให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะทำหน้าที่กรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2567-2570 ยื่นใบสมัครมายังสมาคมฯ ตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น ได้มีสมาชิกแสดงความจำนงส่งใบสมัครภายในกำหนดเวลา และคณะกรรมการเลือกตั้งได้พิจารณาตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบแล้ว ถูกต้องตามข้อบังคับสมาคมฯ จำนวน 19 ท่านในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญชวนให้สมาชิกโปรดเลือกผู้ที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้ามาทำหน้าที่กรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2567-2570 โดยการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ทาง…

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 109

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 109

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Endocrine Conference ครั้งที่ 109 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐ ให้มาบรรยายในหัวข้อ Innovative pathways: GI-derived beta cells for type 1…