Today Friday, 24th May 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

APPES-TSPE CME Meeting 2023

APPES-TSPE CME Meeting 2023

ขอเชิญเข้าร่วม APPES-TSPE CME meeting ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม มนเฑียร สุรวงศ์

จำกัด onsite 100 ท่านและ online 100 ท่าน

ลงทะเบียนฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพด้านล่าง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3ZUr5GS

หรือ scan QR code ในภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *