การประชุม

กิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมวันที่สถานที่จัด
Interhospital Conference ครั้งที่ 105ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอผลงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 2พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Interhospital Conference ครั้งที่ 106ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 6ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
The 7th Pediatric Endocrine Review 20237-9 มิถุนายน 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Conference ครั้งที่ 107ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 7ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Conference ครั้งที่ 108ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 1ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

การประชุมที่ผ่านมา