Today Wednesday, 19th June 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

การประชุม

กิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมวันที่สถานที่จัด
Interhospital Conference ครั้งที่ 109ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interhospital Conference ครั้งที่ 110ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
นำเสนอผลงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 2ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The 11th Pediatric Endocrine Update 202412-14 มิถุนายน 2567คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 8ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Interhospital Conference ครั้งที่ 111ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Problem Cases in Pediatric Endocrinology ครั้งที่ 9ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Conference ครั้งที่ 112ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย fellow ชั้นปีที่ 1ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา

การประชุมที่ผ่านมา