Today Wednesday, 19th June 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาการ The 5th Pediatric Endocrine Review 2019

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาการ The 5th Pediatric Endocrine Review 2019

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *