รายชื่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ รพ.รัฐบาล

รายชื่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ รพ.รัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
 • รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน
 • ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
 • ผศ.พญ.มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี
 • อ.นพ.สมบูรณ์ วันคนิตย์

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 • ศ.พญ.ไพรัลยา นาควัชระ
 • รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ
 • อ.นพ.สุพิชชา ปัจมนตรี
 • อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์
 • พญ.เจนจิรา แซ่วอง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ศ.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
 • ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
 • อ.นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร
 • อ.พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

 • ศ.คลินิก นพ.ไพรัช ไชยะกุล
 • ผศ.พญ.ขวัญใจ ธนกิจจารุ
 • รศ.พญ.นวพร นำเบญจพล
 • ผศ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • อ.พญ.ช่อแก้ว คงการค้า
 • อ.พญ.พิริยา จันทราธรรมชาติ

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (โรงพยาบาลวชิรพยาบาล)

 • อ.พญ.ธันยรส สินโสภณภาพ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 • อ.พญ.กานต์สุดา พิเชฐสินธุ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 • พญ.จันทราภรณ์ เคียมเส็ง

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 • พญ.เอินฟ้า ณ นคร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 • นพ.ศุภวุฒิ สุขสันติเลิศ

โรงพยาบาลตำรวจ

 • นพ.โสภณ พรกุลวิไล

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 • พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล

โรงพยาบาลตากสิน

 • พญ.วรพร ตันติจัตตานนท์

โรงพยาบาลเลิดสิน

 • พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์

โรงพยาบาลกลาง

 • พญ.ธนวรรณ ตีรณธาดา

โรงพยาบาลสิรินธร

 • พญ.ศันสนีย์ จิตพิรสกุล

ภาคกลาง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

 • ผศ.พญ.วิราภรณ์ ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์
 • ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

 • อ.พญ.นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์
 • อ.พญ.กินรี สรพิพัฒน์เจริญ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ

 • อ.นพ.นที สาครยุทธเดช

โรงพยาบาลนครปฐม

 • พญ.พิมลศรี หาญตนศิริสกุล

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 • พญ.สุชาวดี วิชชุตเวส

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 • พญ.ปราญชลี ศรีกาญจนวัชร

ภาคเหนือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

 • รศ.พญ.เกวลี อุณจักร
 • รศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ
 • อ.นพ.กานต์ เวชอภิกุล

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 • อ.พญ.หทัยทิพย์ ต่างงาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก)

 • ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

 • อ.พญ.เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 • พญ.นภัสสร สารรัตนะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 • ศ.พญ.อวยพร ปะนะมณฑา
 • อ.นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์
 • อ.พญ.รติกร ไชยศิวามงคล

โรงพยาบาลขอนแก่น

 • อ.นพ.ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • อ.นพ.วิทูร จรัญศิริไพศาล
 • อ.พญ.ศิริลักษณ์ เศรษฐลักษณ์
 • อ.พญ.คุรุศาสตร์ โพธิ์วัง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 • อ.พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์

โรงพยาบาลสุรินทร์

 • พญ.สุขุมาล สิริพันธนะ

โรงพยาบาลอุดรธานี

 • พญ.จตุรัศมิ์ เพ็ชรกุล

ภาคตะวันออก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)

 • อ.พญ.กฤชฐา จีรวงศ์พานิช

โรงพยาบาลชลบุรี

 • อ.พญ.สมลักษณ์ ทองมีสี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

 • อ.พญ.ฐาปนา รุ่งหิรัญรัตน์

ภาคใต้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)

 • ศ.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
 • อ.นพ.ทันสิษฐ์ แสงแก้ว

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • ผศ.(พิเศษ) นพ.ปฏิการ ดิสนีเวทย์
 • อ.พญ.เลอลักษณ์ วิทยาประภากร

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 • พญ.ชุติมา ลีลาเลิศแล้ว

Avatar

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x