Today Wednesday, 29th November 2023
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

รายชื่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ โรงพยาบาลรัฐบาล

รายชื่อกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ โรงพยาบาลรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
 • รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน
 • ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
 • อ.นพ.สมบูรณ์ วันคนิตย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 • ศ.พญ.ไพรัลยา นาควัชระ
 • รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ
 • ผศ.นพ.สุพิชชา ปัจมนตรี
 • อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์
 • พญ.เจนจิรา แซ่วอง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ศ.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
 • ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
 • รศ.พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
 • อ.นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร
 • อ.พญ.ณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

 • ศ.คลินิก นพ.ไพรัช ไชยะกุล
 • ผศ.พญ.ขวัญใจ ธนกิจจารุ
 • รศ.พญ.นวพร นำเบญจพล
 • ผศ.พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
 • อ.พญ.วริษา ปุณณรัตนกุล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • อ.พญ.ช่อแก้ว คงการค้า
 • อ.พญ.พิริยา จันทราธรรมชาติ
 • อ.พญ.วิภา วรัญญูวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (โรงพยาบาลวชิรพยาบาล)

 • อ.พญ.ธันยรส สินโสภณภาพ
 • อ.พญ.อิสรีย์ กนกพิทักษ์กุล

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 • อ.พญ.กานต์สุดา พิเชฐสินธุ์
 • อ.พญ.อัมพาพรรณ์ นรสุนทร

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 • พญ.จันทราภรณ์ เคียมเส็ง

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 • พญ.เอินฟ้า ณ นคร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 • นพ.ศุภวุฒิ สุขสันติเลิศ

โรงพยาบาลตำรวจ

 • นพ.โสภณ พรกุลวิไล

โรงพยาบาลตากสิน

 • พญ.วรพร ตันติจัตตานนท์

โรงพยาบาลเลิดสิน

 • พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์

โรงพยาบาลกลาง

 • พญ.ธนวรรณ ตีรณธาดา

โรงพยาบาลสิรินธร

 • พญ.ศันสนีย์ จิตพิรสกุล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 • พญ.แก้วพรรณพัชร์ ประจันตวนิช

ภาคกลาง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

 • ผศ.พญ.วิราภรณ์ ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์
 • ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

 • อ.พญ.นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์
 • อ.พญ.กินรี สรพิพัฒน์เจริญ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ

 • อ.นพ.นที สาครยุทธเดช

โรงพยาบาลนครปฐม

 • พญ.พิมลศรี หาญตนศิริสกุล

โรงพยาบาลราชบุรี

 • พญ.อรพิสาส์ พรมโสด

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 • พญ.สุชาวดี วิชชุตเวส

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 • พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล

ภาคเหนือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

 • รศ.พญ.เกวลี อุณจักร
 • รศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ
 • อ.ดร.นพ.กานต์ เวชอภิกุล
 • อ.พญ.ดลฤทัย พุทธวงค์

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 • พญ.หทัยทิพย์ ต่างงาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก)

 • ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

 • พญ.เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์
 • พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 • พญ.นภัสสร สารรัตนะ

โรงพยาบาลลำปาง

 • พญ.จิตสุภา วรกุล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 • ศ.พญ.อวยพร ปะนะมณฑา
 • รศ.นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์
 • อ.พญ.รติกร ไชยศิวามงคล

โรงพยาบาลขอนแก่น

 • นพ.ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 • พญ.ณัฎฐา พิริยะโภคิณ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • พญ.ศิริลักษณ์ เศรษฐลักษณ์
 • พญ.คุรุศาสตร์ โพธิ์วัง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 • พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์

โรงพยาบาลสุรินทร์

 • พญ.สุขุมาล สิริพันธนะ

โรงพยาบาลอุดรธานี

 • พญ.จตุรัศมิ์ เพ็ชรกุล

ภาคตะวันออก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)

 • ผศ.พญ.กฤชฐา จีรวงศ์พานิช
 • พญ.วิชชุวรรณ อ่อนสร้อย

โรงพยาบาลชลบุรี

 • พญ.สมลักษณ์ ทองมีสี
 • พญ.ญาณิศา ดีรัศมี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

 • พญ.ฐาปนา รุ่งหิรัญรัตน์

ภาคใต้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)

 • ศ.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
 • ผศ.ดร.นพ.ทันสิษฐ์ แสงแก้ว

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • ผศ.(พิเศษ) นพ.ปฏิการ ดิสนีเวทย์
 • พญ.เลอลักษณ์ วิทยาประภากร

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 • พญ.ชุติมา ลีลาเลิศแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *