Today Saturday, 13th July 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ภาพบรรยากาศ งาน Growth Day ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศ งาน Growth Day ครั้งที่ 1

จัดขึ้นวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Infinity 1-2 ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *