ข้อแนะนำการใช้ recombinant human growth hormone

ข้อแนะนำการใช้ recombinant human growth hormone

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจอ่านข้อแนะนำการใช้ recombinant human growth hormone (rhGH) ในการรักษาเด็กตัวเตี้ยจาก growth hormone deficiency, Turner syndrome และ small for gestational age

โดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย พฤศจิกายน 2564

**ข้อแนะนำนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในทางวิชาการเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการเบิกจ่าย ทั้งนี้ การเบิกจ่ายขึ้นกับต้นสังกัดของผู้ป่วยว่าให้เบิกได้ใน indication ใด**

**การสั่งใช้ rhGH สามารถสั่งได้โดยกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อเท่านั้น**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *