Today Friday, 24th May 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย

ข้อแนะนำการใช้ recombinant human growth hormone

ข้อแนะนำการใช้ recombinant human growth hormone

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจอ่านข้อแนะนำการใช้ recombinant human growth hormone (rhGH) ในการรักษาเด็กตัวเตี้ยจาก growth hormone deficiency, Turner syndrome และ small for gestational age

โดยสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย พฤศจิกายน 2564

**ข้อแนะนำนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในทางวิชาการเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการเบิกจ่าย ทั้งนี้ การเบิกจ่ายขึ้นกับต้นสังกัดของผู้ป่วยว่าให้เบิกได้ใน indication ใด**

**การสั่งใช้ rhGH สามารถสั่งได้โดยกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อเท่านั้น**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *