คณะอนุกรรมการชมรม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

1ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาที่ปรึกษา
2รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองประธานอนุกรรมการ
3รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพลอนุกรรมการ
4แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้าอนุกรรมการ
5แพทย์หญิงอรสุดา เลิศบรรณพงษ์อนุกรรมการ
6แพทย์หญิงมนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษีอนุกรรมการ
7นายแพทย์ทันสิษฐ์ แสงแก้วอนุกรรมการ

โดยมีหน้าที่เพื่อรวบรวม พิจารณา และสรุป

 • ข่าวสาร
 • ตอบคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • นักวิชาการ
 • แหล่งข้อมูลต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรทางการแพทย์
 • บุคคลทั่วไป

ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัยประธานคณะอนุกรรมการ
2ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาอนุกรรมการ
3ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุลอนุกรรมการ
4รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลี อุณจักรอนุกรรมการ
5ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑาอนุกรรมการ
6ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลอนุกรรมการ
7รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุลอนุกรรมการ
8รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สินอนุกรรมการ
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขวัญใจ ธนะกิจจารุอนุกรรมการ
10ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุอนุกรรมการ
11รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพอนุกรรมการ
12รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวรอนุกรรมการ
13รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพลอนุกรรมการ
14รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองอนุกรรมการ
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณอนุกรรมการ
16นายแพทย์สุพิชชา ปัจมนตรีอนุกรรมการ
17รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระอนุกรรมการและเลขานุการ
18แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายวิชาการ

1ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาที่ปรึกษา
2รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร ประธานอนุกรรมการ
3รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุลอนุกรรมการ
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัยอนุกรรมการ
5รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรืองอนุกรรมการ
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพา อิงคกุลอนุกรรมการ
7นายแพทย์สุพิชชา ปัจมนตรีอนุกรรมการ
8แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์อนุกรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังนี้

 1. ดำเนินการประสานงานและจัดประชุมวิชาการต่างๆ และ interhospital conference ของชมรมฯ
 2. ประสานงานการจัดประชุมวิชาการของชมรมฯ ร่วมกับสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 3. ประสานงานการจัดประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมวิชาชีพของประเทศไทยและนานาชาติ
 4. พัฒนางานบริการวิชาการใหม่ๆ สู่สังคม
 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมฯ