คณะกรรมการชมรม

-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติที่ปรึกษา
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดาที่ปรึกษา
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์ที่ปรึกษา
-ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพรัช ไชยะกุลที่ปรึกษา
-คุณคัทรี ชัยชาญวัฒนากุลที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
1ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาประธาน
2รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลี อุณจักรรองประธานคนที่ 1
3ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุรองประธานคนที่ 2
4รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวรประธานฝ่ายวิชาการ
5แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์รองประธานฝ่ายวิชาการ
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต สุพรศิลป์ชัยประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
7รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไพรัลยา นาควัชระรองประธานฝ่ายฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
8รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติวัฒน์ สุประสงค์สินประธานฝ่ายวิจัย
9ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลรองประธานฝ่ายวิจัย
10รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
11ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอวยพร ปะนะมณฑาประธานฝ่ายวารสาร
12รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรือง ประธานฝ่ายสารสนเทศ
13รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร นำเบญจพลเลขานุการ
14รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุลเหรัญญิก
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขวัญใจ ธนกิจจารุปฏิคม
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประไพ เดชคำรณนายทะเบียน
17แพทย์หญิงกานต์สุดา พิเชฐสินธุ์กรรมการ
18แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้ากรรมการ